phone +48 12 257 12 24 mail_outline produkcja@krak-old.pl

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE KRAK-OLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (ul. Limanowskiego 48/7, 30-551 Kraków) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000099454 (REGON: 008150390, NIP: 6790084565), o kapitale zakładowym w wysokości: 700 000 zł, opłaconym w całości (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO „ELMET” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (ul. Limanowskiego 48/7, 30-551 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem pod numerem KRS: 0000205287 (REGON: 330416297, NIP: 6691064252); o kapitale zakładowym w wysokości: 500 000 zł, opłaconym w całości (dalej: „Spółka Przejmowana”) zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 09 stycznia 2024r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Do pobrania:
1. Plan połączenia,
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „ELMET” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE w sprawie połączenia Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh);
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „ELMET” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ksh);
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej- PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO KRAK-OLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh);
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej- POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „ELMET” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 ksh).

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia z załącznikami następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Obszary działalności
Obszary działalności